algemene voorwaarden

1. Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Worlds of wood en elke wederpartij, te noemen de klant.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Worlds of Wood, voor de uitvoering waarvan door Worlds of Wood derden dienen te worden betrokken.
 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Indien Worlds of Wood niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Worlds of Wood in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

2. Garantie en defecten

 • Als u een artikel defect ontvangt, vernemen wij dit graag binnen de zichttermijn van 14 dagen. We nemen dan z.s.m. contact met u op om het defect te herstellen, of mits herstelwerkzaamheden niet het gewenste effect hebben, een vervangend meubel te leveren. De medewerker van Worlds of Wood zal bepalen of de herstelwerkzaamheden ruim voldoende zijn om de verwachtte kwaliteit te bieden. 
 • Een klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door onredelijk gebruik, gevolg door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag, vervoer of onderhoud door klant of door derden, het werken van hout en/of het krom trekken van hout, door het aanbrengen van wijzigingen danwel het trachten van aanbrengen van wijzigingen. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Worlds of Wood geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval, temperaturen of fel zonlicht) et cetera.
 • Gezien wij werken met een natuurproduct, willen wij u er graag op wijzen dat hout kan gaan werken. Wij geven daarom geen garantie op het eventuele werken/kromtrekken van het hout. Het werken/kromtrekken van het hout kan worden herstel door het aanbrengen van extra schroeven, maar deze zullen dan niet 'blind' worden geschroefd.
 • Als u een klacht wilt melden kan dit via de e-mail (gelieve met een foto van het defect/ de klacht). De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Worlds of Wood in staat is te reageren. De klant dient Worlds of Wood in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. We zullen de klacht zo spoedig mogelijk bekijken en reageren, en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen. Ons e-mailadres is info@worldsofwood.nl. 
 • Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
 • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

3. Offertes en aanbiedingen

 • Alle offertes en aanbiedingen van Worlds of Wood zijn vrijblijvend. Een offerte of aanbieding is standaard geldig tot 14 dagen na de offertedatum. Er zijn geen kosten verbonden aan het opvragen van een offerte.
 • Worlds of Wood kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, exclusief reis- en montagekosten-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4. Uitvoering

 • Worlds of Wood heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden en/of producten van derden te verwerken in haar meubels.
 • Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Worlds of Wood een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 

5. Betalen

 • Al de meubels van Worlds of Wood worden op maat gemaakt, geheel naar uw wens. Betalen bij Worlds of Wood kan op twee manieren: vooraf via de bank of contant bij aflevering.  
 • Bij een betaling via de bank is het van belang dat het ordernummer wordt vermeld. Het bankrekeningnummer is: NL20 ABNA 0534870325 - Worlds of Wood te Ouwerkerk o.v.v. uw ordernummer. We zenden u een factuur toe met het totaalbedrag erop vermeld. 
 • Bij bestellingen boven de €100,- wordt een aanbetaling van 30% gevraagd. We sturen u een factuur toe met daarop het betalingsverzoek. Bij aflevering kan de resterende 70% worden voldaan via een contante betaling, of voorafgaand aan de levering via de bank. Het bedrag dient dan te zijn bijgeschreven voor het moment van levering.
 • Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de klant een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 • Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Bezorging en montage

 • Worlds of Wood bezorgt haar meubels vanaf Zierikzee (Zeeland). Bezorgen op Schouwen-Duiveland is inclusief de prijs; elke levering buiten dit gebied is tegen meerprijs. Bij het afleveren van grote meubels (bijv. loungeset of bedden) is de montage ter plekke inclusief. U dient hiervoor aanwezig te zijn. Worlds of Wood regelt het vervoer naar de gewenste locatieDit tarief is afhankelijk van het bezorgadres.
 • In geval van bezorging levert Worlds of Wood het product naar de (eerste) voordeur indien deze zich op de begane grond bevindt, of als er een ruime lift aanwezig is waar het product makkelijk in vervoerd kan worden. Echter als er obstakels of te nauwe gangen e.d. zijn wordt het product tot aan het eerste obstakel gebracht. 
 • In geval van montage is de klant verantwoordelijk voor:
  • Een adequate verwarming en verlichting van de montageplaats;
  • Het kosteloos beschikbaar stellen van een 220V stroominstallatie;
  • Het kosteloos beschikbaar stellen van sanitaire voorzieningen;
  • Een ondergrond die geschikt is voor de optredende belasting;
  • Een zodanig voorbereide montageplek, dat de medewerkers van Worlds of Wood zonder stagnatie de montagewerkzaamheden in een goed toegankelijke montageruimte kunnen uitvoeren;
  • De maatregelen (afschermingen, e.d.) noodzakelijk voor het uitvoeren van montagewerkzaamheden.
 • Worlds of Wood is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of afwerking van de ondergrond en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het doorboren van kabels en/of leidingen.
 • Voor zover van bovenstaande uitgangspunten en voorwaarden wordt afgeweken, kan dit leiden tot meerkosten, welke naar de op dat moment geldende tarieven worden doorberekend aan de klant. Dit geldt ook wanneer de werkomstandigheden duidelijk ongunstiger zijn dan in een normaal “binnenklimaat”.
 • Na de bezorging, montage en/of het afstellen van het meubel in het bijzijn van de klant, kan nadien geen aanspraak meer gemaakt worden op visuele afwijkingen van lakwerk, en/of beschadigingen.
 • Meubels kunnen ook worden afgehaald op afspraak in Zierikzee of Ouwerkerk. Een afspraak is bindend; we ontvangen graag een melding als de meubels toch niet afgehaald kunnen worden op het afgesproken moment. 

7. Behandelen van hout

 • Voor een langer behoud van uw meubel, raden wij aan het meubel te voorzien van een behandeling. We brengen u graag een advies op maat uit bij het afleveren van uw meubel. Ook is het mogelijk dat Worlds of Wood uw meubel voorziet van een lak-en/of verfbehandeling voor aflevering. We bieden een blanke lak aan, white wash verfbehandeling, grey wash verfbehandeling, black wash verfbehandeling, dekkend wit verfbehandeling of dekkend grijs verfbehandeling. Andere kleuren zijn mogelijk op aanvraag. De verfbehandelingen zijn tegen een meerprijs.

8. Website & Social Media

 • De foto's en teksten vermeld op de website en de Social Media profielen van Worlds of Wood zijn intellectueel eigendom van Worlds of Wood. (Commerciële) verspreiding zonder schriftelijke toestemming is niet toegestaan. Foto's die worden ontvangen door Worlds of Wood van klanten worden enkel gepubliceerd met toestemming van de maker.
 • Winacties op Facebook worden uitgeschreven door Worlds of Wood gevestigd te Ouwerkerk. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing:
  • Deelname aan acties is gratis;
  • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie; 
  • Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie; 
  • Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven;
  • De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie;
  • Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname; 
  • De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze;
  • Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het profiel waarmee aan de actie is deelgenomen; 
  • Worlds of Wood kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt;
  • Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd;
  • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen;
  • De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Worlds of Wood voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden;
  • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Worlds of Wood;
  • Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname;
  • Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Worlds of Wood via info@worldsofwood.nl.

Worlds of Wood
Ben de Man -  Ouwerkerk
info@worldsofwood.nl

Tel. +31 - 630114387